SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/09/2019
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  30/09/2022

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Projekt 33/12-2019 /FAMI „Otwarte Pomorze-Integracja w działaniu”

Cele
1.      Zwiększenie potencjału integracyjnego społeczności przyjmującej.
2.      Zwiększenie efektywności świadczenia usług publicznych, poprzez wypracowanie narzędzi i procedur wspierających projektowanie i wdrażanie oraz ewaluację usług dla imigrantów.
3.      Podniesienie kompetencji pracy w środowisku międzykulturowym osób świadczących usługi publiczne oraz pracowników kultury i sportu.
4.      Zwiększenie liczby lokalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych z udziałem imigrantów.
5.      Zwiększenie potencjału integracyjnego szkół i przedszkoli.
6.      Przystosowanie systemu badania kompetencji w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz gotowości szkolnej dzieci cudzoziemskich do pracy w środowisku międzykulturowym.
7.      Zwiększenie skuteczności podejmowanych w województwie pomorskim, działań na rzecz integracji wraz z monitorowaniem ich skuteczności i przydatności w procesie integracji. w województwie pomorskim.
8.      Włączenie imigrantów w system Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym w szczególności w środowiskową opiekę pielęgniarską i położniczą.
9.      Zwiększenie potencjału legalnego zatrudniania imigrantów przez polskich pracodawców poprzez zwiększenie wiedzy w tym zakresie.
10.   Zwiększenie wiedzy imigrantów na temat prawa pracy i powiązanych z nim zagadnień (ZUS, BHP, itd.)
11.   Zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem polskim przez imigrantów.
12.   Zwiększenie dostępu imigrantów do poradnictwa z zakresu legalizacji pracy i pobytu oraz w szczególności do doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej.Opis projektu

Projekt “Otwarte Pomorze – integracja w działaniu” ma za zadanie stworzenie komplementarnego do działań Wojewody Pomorskiego (w ramach 8/2017/OG-FAMI), kompleksowego systemu wsparcia i integracji imigrantów z krajów trzecich (beneficjentów z grupy docelowej zadania) w województwie pomorskim oraz kształtowanie zmiany postaw mieszkańców regionu wobec obecności imigrantów w społeczności, poprzez wzrost wiedzy na temat pozytywnych aspektów imigracji.

Liderem projektu jest Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, organizacja z wieloletnią praktyką pracy w obszarze wspierania i integrowania imigrantów, z jednoczesnym doświadczeniem w działaniach na rzecz zmian systemowych i tworzenia lokalnych polityk integracyjnych. Do projektu zaangażowanych zostało 3 partnerów: Pomorska Izba Adwokacka (partner formalny), Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Doświadczenie poszczególnych partnerów będzie miało znaczący, pozytywny wpływ na wzmocnienie jakości merytorycznej realizowanych działań.

Projekt składa się z 3 głównych obszarów w ramach których realizowane będzie kilka – kilkanaście działań merytorycznych. Obszar nr I to pakiet działań skierowanych do społeczności przyjmującej. Celem realizacji działań z tego obszaru jest przede wszystkim zbadanie, opracowanie materiału wiedzowego i promocja pozytywnych aspektów imigracji i korzyści z nich płynących na rzecz społeczności przyjmującej. Ponadto, zmonitorowane zostaną usługi publiczne z których korzystają (bądź nie korzystają – i w takim wypadku znalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego) imigranci oraz przygotowania instytucji do obsługi klientów również cudzoziemskich. Na bazie analizy zebranego materiału opracowany zostanie szereg narzędzie i rozwiązań służących podnoszeniu kompetencji i jakości usług instytucji. Ważnym elementem obszaru jest włączanie imigrantów oraz społeczności lokalnych we wspólne inicjowanie i projektowanie wydarzeń integracyjnych, które sfinansowane zostaną w ramach projektu.
Obszar nr II – skierowany do grup specjalnego traktowania, to przede wszystkim praca z poradniami pedagogiczno – psychologicznymi, przedszkolami i szkołami na rzecz wypracowania efektywnego i odpowiadającego na potrzeby wszystkich interesariuszy systemu włączania dzieci cudzoziemskich w polski system edukacyjny. Innowacyjnym działaniem jest pogłębiona współpraca z poradniami, które dotychczas nie były uwzględniane w tego typu inicjatywach. Z uwagi na ich kompetencje oceny zdolności edukacyjnych dzieci cudzoziemskich, jest to ważny partner projektowania ścieżki edukacyjnej dla poszczególnego dziecka. Kolejnym innowacją jest wprowadzenie tutoringu rówieśniczego do szkół w ramach którego uczniowie polscy będą wprowadzać dzieci/młodzież cudzoziemską w “życie” i społeczność szkolną. Działaniami z obszaru nr II objęte zostaną szkoły i poradnie z całego regionu, uzupełniając tym samym działania podejmowane przez Wojewodę w ramach 8/2017/OG-FAMI – skierowane głównie do placówek gdańskich.

Działanie z obszaru nr III są skierowane głównie bezpośrednio do imigrantów (beneficjentów grup docelowych) i odpowiadają na zdiagnozowane w regionie luki. Zadaniem planowanych działań jest poszerzenie i uzupełnienie oferty wsparcia imigrantów (w odniesieniu do dotychczas realizowanych usług np. przez CWII, jak i w ramach 8/2017/OG-FAMI) oraz zwiększenie jej zasięgu w województwie pomorskim. Dostarczone zostaną min. usługi takie jak poradnictwo związane z legalizacją pobytu i pracy, poradnictwo prawne, wsparcie psychologiczne czy kursy języka polskiego. Planuje się otwarcie Punktów doradczych w 3 nowych lokalizacjach: Kwidzynie, Tczewie i Pruszczu Gdańskim oraz rozproszenie w regionie oferty kursów języka polskiego. Kadra Punktów, jak i lektorzy językowi objęci zostaną szeregiem szkoleń, mentoringiem, kursami metodycznymi i in., przygotowującymi do profesjonalnego i wysokojakościowego świadczenia usług. CWII jako jedyna organizacja na Pomorzu z zespołem ekspertów od wielu lat pracujących w temacie będzie przez cały okres trwania projektu zapewniała mentoring i wsparcie w trudniejszych sprawach pracownikom Punktów.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  02/01/2020
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  31/12/2021
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek realizuje projekt „Witamy w Gdańsku!” finansowany ze środków Miasta Gdańsk.
Celem projektu jest poprawa jakości życia imigrantów w Gdańsku (m.in. poprzez wzrost ich samodzielności oraz świadomości prawnej) oraz wzmacnianie systemowych warunków dla ich integracji poprzez:
 • dostęp do informacji pobytowej i legalizacyjnej;
 • doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne;
 • asystentura edukacyjna dzieci i młodzieży.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  06/11/2020
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  31/12/2021
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG
Projekt ma zadanie wykorzystanie potencjału językowego, kulturowego, kompetencyjnego i przygotowanie merytoryczne przedstawicieli/ek środowisk
migranckich do świadczenia bezpłatnego wsparcia informacyjno-doradczego dla swoich społeczności, a także samodzielnego reprezentowania ich interesów w
przestrzeni publicznej (instytucjach). Projekt zakłada również wsparcie w diagnozie i procedowaniu spraw (wsparcie prawne, psychologiczne, asystentura)
imigrantów, którzy doświadczyli przemocy, dyskryminacji, nadużyć. Ponadto, w ramach projektu zaplanowano kontynuację pracy 2 asystentek dzieci z
doświadczeniem migracyjnym w szkołach.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/01/2021
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  31/05/2023
Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska
Zadanie „Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku 3.0” zakłada kontynuację projektu „Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku” oraz „Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku – kontynuacja” w ramach których zabezpieczone zostały miejsca w 4 mieszkaniach wspomaganych dla rodzin uchodźczych, rodzin migranckich znajdujących się w kryzysie. W ramach kontynuacji projektu realizowana będzie dalsza praca socjalna skierowana do rodzin, mająca na celu asystenturę i wsparcie wdrażania ich w samodzielne funkcjonowanie w lokalnej rzeczywistości, korzystanie z instytucji publicznych oraz zabezpieczanie swoich podstawowych potrzeb a także aktywizację zawodową dorosłych uczestników. Celem strategicznym zadania „Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku 3.0” jest usamodzielnienie uczestników oraz nauka w kierunku zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych, rodzinnych oraz umożliwiająca samodzielne i aktywne  funkcjonowanie w społeczeństwie. Celem operacyjnym (szczegółowym) jest kontynuowanie prowadzenia w sumie czterech mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców oraz realizowanie pogłębionej pracy socjalnej przez asystenta/tkę, co przyczyni się do zagwarantowania im bezpieczeństwa oraz  rozpoczęcia/rozwijania procesu integracji w Gdańsku. Integracja jest celem długofalowym, który będzie realizowany poprzez indywidualny plan integracyjny:
zestaw usług ukierunkowanych na adaptację kulturową i usamodzielnienie w Gdańsku, bazujący na kompetencjach CWII w tym zakresie.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  17/02/2020
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  31/12/2020

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek realizuje projekt „Mówię po polsku” finansowany ze środków Miasta Gdańsk.
Celem projektu jest dostarczenie szerokiej oferty darmowych kursów języka polskiego, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz językowych, na różnych poziomach zaawansowania.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  22/02/2017
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  31/12/2017

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek realizuje projekt „Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do ich integracji w Gdańsku” finansowany ze środków Miasta Gdańsk.

Celem projektu jest dostarczenie imigrantom narzędzi usamodzielnienia, wsparcia i integracji poprzez:

 • dostęp do informacji pobytowej i legalizacyjnej;
 • doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne;
 • kursy językowe.

Działania te są dostarczane przez ekspertów w ww. dziedzinach, w bliskiej współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz wolontariuszami/kami. Odbiorcami zadania są wszystkie grupy imigrantów i imigrantek legalizujących w Polsce pobyt w oparciu o zatrudnienie, osoby znajdujące się w procedurze uchodźczej oraz członkowie społeczności romskiej.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  22/02/2016
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  05/06/2016

Zadaniem projektu „Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do przeciwdziałania ich dyskryminacji i wykluczenia” jest odpowiedź na szereg potrzeb imigrantów oraz uchodźców mieszkających w Gdańsku. W ramach projektu Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek świadczy bezpłatne usługi takie jak:
-dostarczanie informacji pobytowo-legalizacyjnej,
-poradnictwo prawne,
-doradztwo zawodowe,
-kursy języka polskiego i in.
Oferta usług skierowana jest zarówno do imigrantów zarobkowych, osób w procedurze uchodźczej, uchodźców czy Romów migrujących. Dzięki informacji legalizacyjno-pobytowej klienci CWII poznają obowiązujące w Polsce prawo, dowiadują się jak w sposób prawidłowy wypełnić wnioski pobytowe. Mogą również skorzystać z asystentury pracownika CWII w trakcie wizyty w Wydziale ds. Cudzoziemców PUW. Z kolei nauka języka polskiego umożliwia szybsze usamodzielnienie się w funkcjonowaniu w Polsce/Gdańsku, znalezienie pracy lub mieszkania. Kursy oferowane na różnym poziomie zaawansowania i skierowane do różnych grup językowych (rosyjsko i anglojęzycznych) pozwolają na szybszą i efektywniejszą naukę języka polskiego. Ważnym elementem projektu jest również działanie skierowane do rodzin romskich mieszkających w Gdańsku. W ramach tego działania pracownik CWII wspiera społeczność w rozwiązywaniu bieżących problemów, poszukiwaniu rozwiązań trwałych oraz motywuje rodziny romskie do poprawy własnej sytuacji.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Miasta Gdańska

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/01/2016
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  01/04/2017

Projekt „Aktywizacja po Polsku” finansowany jest z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Działania w nim koncentrują się na udzielaniu  wsparcia na rynku pracy, w postaci:

-bezpłatnego doradztwa zawodowego oraz
-nauki języka polskiego cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce

w celu  ich integracji z polskim społeczeństwem oraz stworzenie wśród pracodawców pozytywnego wizerunku cudzoziemca-pracownika, którego warto zatrudniać.
Dostęp do kursów języka polskiego jest możliwy poprzez oficjalną rekrutację organizowaną co ok. 4 miesiące. Kursy prowadzone są przez przeszkolonych wolontariuszy. Lekcje odbywają się 2 razy w tygodniu. Semestry trwają 3 miesiące.
Zapisów do doradcy zawodowego można dokonywać  poprzez nasze biuro,  od poniedziałku (godz. 12.00-20.00) do czwartku (godz. 12-18.00).
Projekt APP trwa do kwietnia 2017 roku.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/11/2015
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  31/12/2016

Projekt „CPC 2.0” finansowany jest z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Czas realizacji projektu to listopad 2015 roku -grudzień 2016 roku.

Działania w ramach projektu koncentrują się na:

– informacji dotyczącej m.in. pobytu na terenie RP, legalnego zatrudnienia, edukacji, której udzielają pracownicy pierwszej linii,

– poradnictwie prawnym, świadczonym przez prawnika.

W ramach projektu zapewniane jest wsparcie obywatelom Państw Trzecich oraz uchodźcom.
Konsultacje prowadzone są w 3 językach: polskim, rosyjskim i angielskim.
Wszystkie konsultacje są nieodpłatne, świadczone w ramach pracy biura w następujących godzinach:
poniedziałki: 12.00-20.00
wtorki: 12.00-18.00
środy: 12.00-18.00
czwartki: 12.00-18.00

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/10/2014
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  02/11/2017

Celem projektu „Migranci/tki na rzecz integracji w województwie pomorskim” było zaangażowania migrantów/ek oraz różnych lokalnych aktorów w działania na rzecz integracji migrantów oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu w pomorskim.

Dzięki projektowi uczestnicy/czki projektu, aktywni reprezentanci społeczności migranckich wraz ze społecznością lokalną, wdrażają działania odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby i problemy. Działania integracyjne, edukacyjne, rzecznicze i lobbingowe adresowane są do mediów, samorządów, przedstawicieli miejskich instytucji, osób o dużej sieci kontaktów i wpływu. Uczestnicy/czki wzmocniają swą liderską pozycję: zdobywają kompetencje, które w połączeniu z ich ekspertyzą pozwolają na samodzielną reprezentację własnych interesów, nadzorowanie działań dotyczących ich spraw, współtworzenie polityki migracyjnej Pomorza.

Projekt „Migranci/tki na rzecz integracji w województwie pomorskim”
realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/10/2014
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  31/12/2015

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją „Ocalenie” z Warszawy i rozpoczął się w 2014 roku. Działaniami realizowanymi w Trójmieście ramach projektu PPDC są:

 • pomoc i poradnictwo informacyjno-profilaktyczne dla cudzoziemców udzielane przez specjalistów (prawnik, psycholog);
 • wsparcie tłumacza/czki i opieka nad dziećmi w trakcie w/w konsultacji
 • monitoring dyskryminacji i mowy nienawiści w mediach oraz internecie (analiza, wnioski oraz rekomendacje zostaną opracowane w formie raportu przygotowywanego przez Tomasza Nowickiego)
 • analiza dostępności Urzędu Wojewódzkiego (raport opracowany przez Martę Siciarek wraz z zespołem imigrantów).

Projekt „Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Cudzoziemców” jest realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/10/2014
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  30/11/2015

Projekt dotyczy przeciwdziałania różnym aspektom przemocy wobec migrantek oraz przedstawicielek mniejszości romskiej w Pomorskim. By ochronić kobiety przed szeroko rozumianą przemocą, podjęte zostały działania badawcze, edukacyjne oraz wsparciowe (sieć wsparcia dla imigrantek, budowana wraz z CIK i policją).

Powstanie pierwszy regionalnie raport dotyczący poziomu ochrony oraz sytuacji migrantek w pomorskim, zestaw rekomendacji odnośnie modelu ochrony i wsparcia imigrantek, strategia współpracy (również w kontekście przeciwdziałania handlowi kobietami i pracy przymusowej), działania edukacyjne oraz poradnicze (prawne i psychologiczne) oraz konferencja podsumowująca projekt.

Projekt „Przeciwdziałanie różnym aspektom przemocy wobec migrantek w Pomorskim” jest realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/05/2014
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  30/07/2015

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Fundacją „Ocalenie” z Warszawy. Obejmował okres od maja 2014 do lipca 2015 roku. W ramach projektu CWII świadczyło usługi na obszarach:

 • poradnictwa pobytowego (legalizacja pobytu, asystentura w trakcie wizyt Wydziale ds. Cudzoziemców UW, pomoc w wypełnianiu wniosków i kompletowaniu dokumentów i in.);
 • nauki języka polskiego (bezpłatne kursy na różnym poziomie zaawansowania dla grup rosyjsko i angielsko – języcznych);
 • doradztwa zawodowego (rozpoznanie kompetencji, określenie ścieżki rozwoju, pomoc przy zbudowaniu cv, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej).

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu Państwa.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/04/2014
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  31/08/2014

Dotychczas odbyły się dwie edycje projektu, w roku 2014 i obecna. Projekt ten dotyczy obszaru rozwoju lokalnej demokracji oraz rozwijania kompetencji obywatelskich u migrantów, dla których Gdańsk stał się nowym domem.

Program Praktyki Obywatelskiej jest działaniem integrującym oraz rozwijającym kapitał kulturowo-społeczny cudzoziemców, którzy dążą do aktywnego uczestnictwa w społeczności lokalnej. Program daje migrantom narzędzia uczestnictwa (wiedzę o lokalnej historii, wartościach, kulturze, języku) oraz pozwala pokonać barierę obcości i wykluczenia.

Adresatami programu są migranci pochodzący z różnych krajów, którzy osiedlili się w Gdańsku i wiążą z tym miejscem przyszłość. Grupa uczestnicząca w cyklu spotkań (warsztatów, szkoleń) składa się z osób aktywnie poszukujących pogłębionej integracji, różnego pochodzenia narodowego, etnicznego oraz wyznania.

Projekt był/jest zrealizowany ze środków i przy wsparciu Europejskiego Centrum Solidarności oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.