SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/09/2019
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  30/09/2022

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Projekt 33/12-2019 /FAMI „Otwarte Pomorze-Integracja w działaniu”

Cele
1.      Zwiększenie potencjału integracyjnego społeczności przyjmującej.
2.      Zwiększenie efektywności świadczenia usług publicznych, poprzez wypracowanie narzędzi i procedur wspierających projektowanie i wdrażanie oraz ewaluację usług dla imigrantów.
3.      Podniesienie kompetencji pracy w środowisku międzykulturowym osób świadczących usługi publiczne oraz pracowników kultury i sportu.
4.      Zwiększenie liczby lokalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych z udziałem imigrantów.
5.      Zwiększenie potencjału integracyjnego szkół i przedszkoli.
6.      Przystosowanie systemu badania kompetencji w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz gotowości szkolnej dzieci cudzoziemskich do pracy w środowisku międzykulturowym.
7.      Zwiększenie skuteczności podejmowanych w województwie pomorskim, działań na rzecz integracji wraz z monitorowaniem ich skuteczności i przydatności w procesie integracji. w województwie pomorskim.
8.      Włączenie imigrantów w system Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym w szczególności w środowiskową opiekę pielęgniarską i położniczą.
9.      Zwiększenie potencjału legalnego zatrudniania imigrantów przez polskich pracodawców poprzez zwiększenie wiedzy w tym zakresie.
10.   Zwiększenie wiedzy imigrantów na temat prawa pracy i powiązanych z nim zagadnień (ZUS, BHP, itd.)
11.   Zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem polskim przez imigrantów.
12.   Zwiększenie dostępu imigrantów do poradnictwa z zakresu legalizacji pracy i pobytu oraz w szczególności do doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej.Opis projektu

Projekt “Otwarte Pomorze – integracja w działaniu” ma za zadanie stworzenie komplementarnego do działań Wojewody Pomorskiego (w ramach 8/2017/OG-FAMI), kompleksowego systemu wsparcia i integracji imigrantów z krajów trzecich (beneficjentów z grupy docelowej zadania) w województwie pomorskim oraz kształtowanie zmiany postaw mieszkańców regionu wobec obecności imigrantów w społeczności, poprzez wzrost wiedzy na temat pozytywnych aspektów imigracji.

Liderem projektu jest Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, organizacja z wieloletnią praktyką pracy w obszarze wspierania i integrowania imigrantów, z jednoczesnym doświadczeniem w działaniach na rzecz zmian systemowych i tworzenia lokalnych polityk integracyjnych. Do projektu zaangażowanych zostało 3 partnerów: Pomorska Izba Adwokacka (partner formalny), Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Doświadczenie poszczególnych partnerów będzie miało znaczący, pozytywny wpływ na wzmocnienie jakości merytorycznej realizowanych działań.

Projekt składa się z 3 głównych obszarów w ramach których realizowane będzie kilka – kilkanaście działań merytorycznych. Obszar nr I to pakiet działań skierowanych do społeczności przyjmującej. Celem realizacji działań z tego obszaru jest przede wszystkim zbadanie, opracowanie materiału wiedzowego i promocja pozytywnych aspektów imigracji i korzyści z nich płynących na rzecz społeczności przyjmującej. Ponadto, zmonitorowane zostaną usługi publiczne z których korzystają (bądź nie korzystają – i w takim wypadku znalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego) imigranci oraz przygotowania instytucji do obsługi klientów również cudzoziemskich. Na bazie analizy zebranego materiału opracowany zostanie szereg narzędzie i rozwiązań służących podnoszeniu kompetencji i jakości usług instytucji. Ważnym elementem obszaru jest włączanie imigrantów oraz społeczności lokalnych we wspólne inicjowanie i projektowanie wydarzeń integracyjnych, które sfinansowane zostaną w ramach projektu.
Obszar nr II – skierowany do grup specjalnego traktowania, to przede wszystkim praca z poradniami pedagogiczno – psychologicznymi, przedszkolami i szkołami na rzecz wypracowania efektywnego i odpowiadającego na potrzeby wszystkich interesariuszy systemu włączania dzieci cudzoziemskich w polski system edukacyjny. Innowacyjnym działaniem jest pogłębiona współpraca z poradniami, które dotychczas nie były uwzględniane w tego typu inicjatywach. Z uwagi na ich kompetencje oceny zdolności edukacyjnych dzieci cudzoziemskich, jest to ważny partner projektowania ścieżki edukacyjnej dla poszczególnego dziecka. Kolejnym innowacją jest wprowadzenie tutoringu rówieśniczego do szkół w ramach którego uczniowie polscy będą wprowadzać dzieci/młodzież cudzoziemską w “życie” i społeczność szkolną. Działaniami z obszaru nr II objęte zostaną szkoły i poradnie z całego regionu, uzupełniając tym samym działania podejmowane przez Wojewodę w ramach 8/2017/OG-FAMI – skierowane głównie do placówek gdańskich.

Działanie z obszaru nr III są skierowane głównie bezpośrednio do imigrantów (beneficjentów grup docelowych) i odpowiadają na zdiagnozowane w regionie luki. Zadaniem planowanych działań jest poszerzenie i uzupełnienie oferty wsparcia imigrantów (w odniesieniu do dotychczas realizowanych usług np. przez CWII, jak i w ramach 8/2017/OG-FAMI) oraz zwiększenie jej zasięgu w województwie pomorskim. Dostarczone zostaną min. usługi takie jak poradnictwo związane z legalizacją pobytu i pracy, poradnictwo prawne, wsparcie psychologiczne czy kursy języka polskiego. Planuje się otwarcie Punktów doradczych w 3 nowych lokalizacjach: Kwidzynie, Tczewie i Pruszczu Gdańskim oraz rozproszenie w regionie oferty kursów języka polskiego. Kadra Punktów, jak i lektorzy językowi objęci zostaną szeregiem szkoleń, mentoringiem, kursami metodycznymi i in., przygotowującymi do profesjonalnego i wysokojakościowego świadczenia usług. CWII jako jedyna organizacja na Pomorzu z zespołem ekspertów od wielu lat pracujących w temacie będzie przez cały okres trwania projektu zapewniała mentoring i wsparcie w trudniejszych sprawach pracownikom Punktów.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  22/02/2017
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  31/12/2017

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek realizuje projekt „Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do ich integracji w Gdańsku” finansowany ze środków Miasta Gdańsk.

Celem projektu jest dostarczenie imigrantom narzędzi usamodzielnienia, wsparcia i integracji poprzez:

 • dostęp do informacji pobytowej i legalizacyjnej;
 • doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne;
 • kursy językowe.

Działania te są dostarczane przez ekspertów w ww. dziedzinach, w bliskiej współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz wolontariuszami/kami. Odbiorcami zadania są wszystkie grupy imigrantów i imigrantek legalizujących w Polsce pobyt w oparciu o zatrudnienie, osoby znajdujące się w procedurze uchodźczej oraz członkowie społeczności romskiej.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  22/02/2016
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  05/06/2016

Zadaniem projektu „Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do przeciwdziałania ich dyskryminacji i wykluczenia” jest odpowiedź na szereg potrzeb imigrantów oraz uchodźców mieszkających w Gdańsku. W ramach projektu Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek świadczy bezpłatne usługi takie jak:
-dostarczanie informacji pobytowo-legalizacyjnej,
-poradnictwo prawne,
-doradztwo zawodowe,
-kursy języka polskiego i in.
Oferta usług skierowana jest zarówno do imigrantów zarobkowych, osób w procedurze uchodźczej, uchodźców czy Romów migrujących. Dzięki informacji legalizacyjno-pobytowej klienci CWII poznają obowiązujące w Polsce prawo, dowiadują się jak w sposób prawidłowy wypełnić wnioski pobytowe. Mogą również skorzystać z asystentury pracownika CWII w trakcie wizyty w Wydziale ds. Cudzoziemców PUW. Z kolei nauka języka polskiego umożliwia szybsze usamodzielnienie się w funkcjonowaniu w Polsce/Gdańsku, znalezienie pracy lub mieszkania. Kursy oferowane na różnym poziomie zaawansowania i skierowane do różnych grup językowych (rosyjsko i anglojęzycznych) pozwolają na szybszą i efektywniejszą naukę języka polskiego. Ważnym elementem projektu jest również działanie skierowane do rodzin romskich mieszkających w Gdańsku. W ramach tego działania pracownik CWII wspiera społeczność w rozwiązywaniu bieżących problemów, poszukiwaniu rozwiązań trwałych oraz motywuje rodziny romskie do poprawy własnej sytuacji.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Miasta Gdańska

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/01/2016
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  01/04/2017

Projekt „Aktywizacja po Polsku” finansowany jest z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Działania w nim koncentrują się na udzielaniu  wsparcia na rynku pracy, w postaci:

-bezpłatnego doradztwa zawodowego oraz
-nauki języka polskiego cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce

w celu  ich integracji z polskim społeczeństwem oraz stworzenie wśród pracodawców pozytywnego wizerunku cudzoziemca-pracownika, którego warto zatrudniać.
Dostęp do kursów języka polskiego jest możliwy poprzez oficjalną rekrutację organizowaną co ok. 4 miesiące. Kursy prowadzone są przez przeszkolonych wolontariuszy. Lekcje odbywają się 2 razy w tygodniu. Semestry trwają 3 miesiące.
Zapisów do doradcy zawodowego można dokonywać  poprzez nasze biuro,  od poniedziałku (godz. 12.00-20.00) do czwartku (godz. 12-18.00).
Projekt APP trwa do kwietnia 2017 roku.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/11/2015
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  31/12/2016

Projekt „CPC 2.0” finansowany jest z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Czas realizacji projektu to listopad 2015 roku -grudzień 2016 roku.

Działania w ramach projektu koncentrują się na:

– informacji dotyczącej m.in. pobytu na terenie RP, legalnego zatrudnienia, edukacji, której udzielają pracownicy pierwszej linii,

– poradnictwie prawnym, świadczonym przez prawnika.

W ramach projektu zapewniane jest wsparcie obywatelom Państw Trzecich oraz uchodźcom.
Konsultacje prowadzone są w 3 językach: polskim, rosyjskim i angielskim.
Wszystkie konsultacje są nieodpłatne, świadczone w ramach pracy biura w następujących godzinach:
poniedziałki: 12.00-20.00
wtorki: 12.00-18.00
środy: 12.00-18.00
czwartki: 12.00-18.00

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/10/2014
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  02/11/2017

Celem projektu „Migranci/tki na rzecz integracji w województwie pomorskim” było zaangażowania migrantów/ek oraz różnych lokalnych aktorów w działania na rzecz integracji migrantów oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu w pomorskim.

Dzięki projektowi uczestnicy/czki projektu, aktywni reprezentanci społeczności migranckich wraz ze społecznością lokalną, wdrażają działania odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby i problemy. Działania integracyjne, edukacyjne, rzecznicze i lobbingowe adresowane są do mediów, samorządów, przedstawicieli miejskich instytucji, osób o dużej sieci kontaktów i wpływu. Uczestnicy/czki wzmocniają swą liderską pozycję: zdobywają kompetencje, które w połączeniu z ich ekspertyzą pozwolają na samodzielną reprezentację własnych interesów, nadzorowanie działań dotyczących ich spraw, współtworzenie polityki migracyjnej Pomorza.

Projekt „Migranci/tki na rzecz integracji w województwie pomorskim”
realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/10/2014
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  31/12/2015

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją „Ocalenie” z Warszawy i rozpoczął się w 2014 roku. Działaniami realizowanymi w Trójmieście ramach projektu PPDC są:

 • pomoc i poradnictwo informacyjno-profilaktyczne dla cudzoziemców udzielane przez specjalistów (prawnik, psycholog);
 • wsparcie tłumacza/czki i opieka nad dziećmi w trakcie w/w konsultacji
 • monitoring dyskryminacji i mowy nienawiści w mediach oraz internecie (analiza, wnioski oraz rekomendacje zostaną opracowane w formie raportu przygotowywanego przez Tomasza Nowickiego)
 • analiza dostępności Urzędu Wojewódzkiego (raport opracowany przez Martę Siciarek wraz z zespołem imigrantów).

Projekt „Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Cudzoziemców” jest realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/10/2014
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  30/11/2015

Projekt dotyczy przeciwdziałania różnym aspektom przemocy wobec migrantek oraz przedstawicielek mniejszości romskiej w Pomorskim. By ochronić kobiety przed szeroko rozumianą przemocą, podjęte zostały działania badawcze, edukacyjne oraz wsparciowe (sieć wsparcia dla imigrantek, budowana wraz z CIK i policją).

Powstanie pierwszy regionalnie raport dotyczący poziomu ochrony oraz sytuacji migrantek w pomorskim, zestaw rekomendacji odnośnie modelu ochrony i wsparcia imigrantek, strategia współpracy (również w kontekście przeciwdziałania handlowi kobietami i pracy przymusowej), działania edukacyjne oraz poradnicze (prawne i psychologiczne) oraz konferencja podsumowująca projekt.

Projekt „Przeciwdziałanie różnym aspektom przemocy wobec migrantek w Pomorskim” jest realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/05/2014
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  30/07/2015

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Fundacją „Ocalenie” z Warszawy. Obejmował okres od maja 2014 do lipca 2015 roku. W ramach projektu CWII świadczyło usługi na obszarach:

 • poradnictwa pobytowego (legalizacja pobytu, asystentura w trakcie wizyt Wydziale ds. Cudzoziemców UW, pomoc w wypełnianiu wniosków i kompletowaniu dokumentów i in.);
 • nauki języka polskiego (bezpłatne kursy na różnym poziomie zaawansowania dla grup rosyjsko i angielsko – języcznych);
 • doradztwa zawodowego (rozpoznanie kompetencji, określenie ścieżki rozwoju, pomoc przy zbudowaniu cv, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej).

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu Państwa.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • DATA ROZPOCZĘCIA
  01/04/2014
 • DATA ZAKOŃCZENIA
  31/08/2014

Dotychczas odbyły się dwie edycje projektu, w roku 2014 i obecna. Projekt ten dotyczy obszaru rozwoju lokalnej demokracji oraz rozwijania kompetencji obywatelskich u migrantów, dla których Gdańsk stał się nowym domem.

Program Praktyki Obywatelskiej jest działaniem integrującym oraz rozwijającym kapitał kulturowo-społeczny cudzoziemców, którzy dążą do aktywnego uczestnictwa w społeczności lokalnej. Program daje migrantom narzędzia uczestnictwa (wiedzę o lokalnej historii, wartościach, kulturze, języku) oraz pozwala pokonać barierę obcości i wykluczenia.

Adresatami programu są migranci pochodzący z różnych krajów, którzy osiedlili się w Gdańsku i wiążą z tym miejscem przyszłość. Grupa uczestnicząca w cyklu spotkań (warsztatów, szkoleń) składa się z osób aktywnie poszukujących pogłębionej integracji, różnego pochodzenia narodowego, etnicznego oraz wyznania.

Projekt był/jest zrealizowany ze środków i przy wsparciu Europejskiego Centrum Solidarności oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.